Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası

KIZILAY İÇECEK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

 

1. Amaç ve Kapsam:

KIZILAY İçecek Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak, iş stratejilerimizin merkezine sürdürülebilirliği alarak, ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamayı, operasyonel faaliyetlerimizden kaynaklanan ekonomik, çevresel ve sosyal etkileri ve buna bağlı riskleri azaltmayı, paydaşlarımız için kalıcı değer yaratmayı ve gelecek nesillere sürdürülebilir bir dünya bırakmayı taahhüt ediyoruz. Bu kapsamda hazırladığımız “KIZILAY İçecek Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası”, kurumsal sosyal sorumluluk merkeziyetindeki temel ilke ve esaslarımızı ve konunun KIZILAY İçecek için önemini ve önceliğini vurgulamaktadır.

 

İşbu Politika aynı zamanda KIZILAY Yatırım Etik İlkeler ve Çalışma Kuralları, KIZILAY İçecek politikaları ve Kurumsal Değerlerimiz ile bütünlük içerisinde olup kendi operasyonlarımız ve tüm değer zincirimiz boyunca uygulanmaktadır. Şirket içi uygulamalarımız, söz konusu KIZILAY İçecek Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası’nı ve KIZILAY Yatırım Etik İlkeler ve Çalışma Kurallarımızı referans alır.

 

Tüm çalışanlarımız ve yöneticilerimiz, bu Politika’ya uygun hareket etmekle, KIZILAY İçecek’in ilgili prosedürlerini ve kontrollerini bu Politika’daki gereklilikler doğrultusunda uygulamakla ve desteklemekle yükümlüdür. Mal veya hizmet temini ilişkisi içerisinde bulunduğumuz tüm İş Ortakları’mızdan da bu Politika’da yer alan ilke ve esaslara, ilgili taraf ve işleme uygulanabilir olduğu ölçüde uyumlu davranmalarını bekliyor ve bunu sağlamak için gerekli adımları atıyoruz.

 

2.Tanımlar

“İş Ortakları” tedarikçi, müşteri, yüklenici ile her türlü temsilci, taşeron ve danışmanları ve KIZILAY İçecek’in iş yaptığı kurum/kuruluşlar ve diğer üçüncü tarafları kapsamaktadır.

 

“Toplumsal Yatırım”, uzun vadeli kurumsal fayda sağlamak ve şirket itibarını artırmak için KIZILAY İçecek olarak çevresel ve sosyal/toplumsal konularda çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla gerçek-tüzel kişilerle kurduğumuz stratejik iş birlikleri ve etkileşimlerdir.

 

3. İlke ve Esaslar:

KIZILAY İçecek Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası’nda yer alan ilke ve esaslar aşağıda sunulmaktadır:

3.1. Çalışanlarımıza Karşı Sorumluluklarımız

 • KIZILAY İçecek olarak, çalışanlarımızın haklarına saygı duyulmasını büyük bir titizlikle sağlıyor ve çalışanlarımızla sürekli diyalog içinde olmayı teşvik ediyoruz.
 • Ayrıca herhangi bir sınırlama olmaksızın, yürürlükteki yasalar tarafından öngörülmese de aşağıdaki kurallara uymak konusunda azami titizlik gösteriyoruz.
  • Doğrudan veya dolaylı olarak ya da iş yerimizde çalışan alt yükleniciler aracılığıyla cebri çalıştırma, zorunlu çalıştırma ya da çocukların çalıştırılması yasaktır.
  • İşe alım sürecinde, çalışırken veya iş ilişkisi sona erdiğinde çalışanlarımıza karşı hiçbir şekilde ayrımcılık yapılmaz, mobbing uygulanmaz.
  • Çalışanlarımızı işe alırken ve terfi ettirirken temel ilke olarak işin gerektirdiği nitelik ve becerileri ve kişinin performansını esas alıyoruz.
  • Çalışanlarımızı, potansiyellerini gerçek anlamda verimli kullanabilecekleri ve şirketimizin ana hedeflerine ulaşmada katkı ve değer yaratacakları görevlerde değerlendiriyoruz.
  • Çalışanlarımıza işlerini en iyi şekilde yapabilmeleri için, şirket vizyon, misyon, strateji, politika, hedef, faaliyet sonuçları ile kendi görev ve sorumlulukları hakkında bilgi veriyor, çalışanlarımızı ilgilendirebilecek tüm konuları, düzenli olarak kendileriyle paylaşıyoruz.
  • Tüm çalışanların özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını temin ediyor; çalışanlarımıza dürüst, eşitlikçi ve adil yaklaşıyor, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir iş ortamında çalışmalarını sağlıyoruz.
  • Çalışanlarımızın kendilerini en iyi şekilde geliştirmeleri ve işlerini daha iyi yapabilmeleri için gerekli eğitim ve gelişim imkânlarını sağlıyoruz.
  • Etik kurallara uygun davranan ve kendisinden beklentileri karşılayan çalışanlarımızı şirkete yarattıkları değer nispetinde adil bir biçimde ücretlendiriyoruz.

 

3.2. Çevreye ve Topluma Karşı Sorumluluklarımız

 • KIZILAY İçecek olarak Türkiye’de ve dünyada maden suyunun tanıtımı için 1926’dan bu yana durmadan çalışıyor ve gelirimizin tamamını insani yardım faaliyetlerine kaynak sağlamak amacıyla “iyilik için” KIZILAY Derneği’ne bağışlıyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz alanlardaki yüksek performansımız, verimliliğimiz ve kararlılığımız sadece KIZILAY İçecek’in ticari başarısı değil, aynı zamanda KIZILAY Derneği’ne aktarılacak kaynak ve ülke ekonomisine somut katkıdır.
 • Tüm operasyonel faaliyetlerimiz ve değer zincirimiz boyunca kurumsal sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi kurumsal yönetim anlayışımızın temel ve değişmez unsurlarından biri olarak görüyoruz.
 • Sağlıklı içecekler sektöründe lider içecek şirketi olma vizyonumuz ile ürün kalitesi ve güvenliğini uluslararası standartlar ile güvence altına alırken, tüm paydaşlarımız için uzun vadeli değer yaratmayı, yenilikçi teknoloji ve yöntemlerle Ar-Ge odaklı, sağlıklı, güvenli, katkısız, doğal aromalı, kalorisiz/şekersiz, besin değeri yüksek, sürdürülebilir ürünler geliştirmeyi ve yeşil dönüşüme hazır olmayı hedefliyoruz.
 • Sürdürülebilir büyüme hedefi doğrultusunda faaliyetlerimizi sürdürürken toplumun yaşam kalitesini iyileştirmek ve tüm paydaşlarımız için değer yaratmak amacıyla, sürdürülebilir kalkınmaya destek veriyor, çevreye ve topluma karşı saygılı politikalar izliyor, bu doğrultuda sosyal, çevresel ve kültürel içeriklerle hazırlanan çeşitli projelere (Eğitim ve öğretime, çevreye, teknolojiye, spora, sanata, yerel ekonomiye, sağlıklı yaşama katkı, toplumsal yatırım projeleri vb.) destek olmaya çalışıyoruz. Ayrıca, tüm sosyal sorumluluk/toplumsal gelişim projelerimizin sürdürülebilirlik, şeffaflık, katılımcılık ilkeleriyle ve insan haklarına saygılı bir şekilde gerçekleştirilmesine hassasiyet gösteriyoruz.
 • Çalışanlarımızdan ve İş Ortakları’mızdan çevre dostu teknolojilerin gelişmesine ve yayılmasına destek olacak ve çevre bilincini artıracak her türlü girişime katkı sağlamalarını bekliyoruz. Topluma karşı sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı; çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımızla iş birliği içerisinde yerine getirmeye özen gösteriyoruz. Operasyonel faaliyetimizden kaynaklanan çevresel etkileri ve riskleri sorumluluk bilinciyle yöneterek, söz konusu etkileri ve riskleri önleme/azaltma çalışmaları gerçekleştiriyoruz.
 • Tedarikçilerimizin de çevresel ve sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmelerini sağlamaya yönelik yaklaşımlar geliştiriyor ve bu yaklaşımların uygulanmasına önem veriyoruz.
 • Türkiye’nin ve faaliyet gösterdiğimiz bölgelerin gelenek/görenek ve kültürlerine duyarlı davranıyor, tüm yasal düzenlemelere ve ulusal/uluslararası standartlara uygun hareket ediyoruz.
 • Türkiye’nin ve faaliyet gösterdiğimiz bölgelerin gelenek/görenek ve kültürlerine duyarlı davranıyor, tüm yasal düzenlemelere ve ulusal/uluslararası standartlara uygun hareket ediyoruz.

 

3.2.1. madensuyu.org Bilgilendirme Platformu:

KIZILAY İçecek olarak; Türkiye’nin zengin maden suyu kaynakları hakkındaki bilimsel gerçekleri kitlelerle buluşturmak ve maden sularının faydaları hakkında toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla www.madensuyu.org” bilgilendirme platformumuzu 6 Ocak 2022 tarihi itibariyle hayata geçirerek, güvenilir bir bilgi kaynağı oluşturmayı amaç edindik.

 

www.madensuyu.org’da, kendi alanında uzman akademisyenlerin/doktorların yer aldığı Bilim Kurulu aracılığıyla güzellik, spor, beslenme ve sağlık olmak üzere dört temel alanda maden sularına dair güncel bilgiler, uzmanlara ait makaleler ve çeşitli videolar paylaşılmaktadır. Bu web sitemiz aracılığı ile, dünyada maden suyu kaynakları bakımından en zengin ülkelerden biri olan Türkiye’nin maden suyu kaynaklarını tanıtma misyonunu edindik.

 

3.2.2. Mucize İçecek Maden Suyu Kitabı:

Alanında uzman 18 akademisyen/yazar ve 3 akademisyen editörün katkılarıyla hazırlanan ve sektöre yön veren ve toplam 10 Bölüm ve 216 sayfadan oluşan “Mucize İçecek Maden Suyu” kitabımızın Haziran 2020’de ilk baskısını yayınladık. Kitapta, doğal maden suyunun geçmişten bugüne yolculuğu, Türkiye’de bölgelere göre mineralli su haritası ve özellikleri, insan sağlığına olumlu etkileri, mineralli suların kozmetik uygulamaları, maden suyunun çocuk/sporcu beslenmesindeki önemi ve mutfaklardaki kullanımı hakkında bilgiler sunulmaktadır.

 

3.2.3. Maden Suyu Kongreleri:

www.madensuyu.org isimli bilgilendirme platformumuz tarafından düzenlenen 1. Ulusal Maden Suyu Kongresi (25-26 Kasım 2020) ve 2. Uluslararası Maden Suyu Kongresi (17-18 Kasım 2022) maden suyu sektörünün önde gelen firmalarını bir araya getirerek yeni iş birlikleri geliştirilmesini sağlamakta olup sektördeki bilimsel/teknolojik gelişmelerin takip edilmesi, çevresel etkilerin azaltılması, toplumun sağlıklı yaşama yönlendirilmesi, sürdürülebilir ürün tedariği ve sürdürülebilir gıda sistemlerinin oluşturulması odağında paydaşlar arası fikir alışverişlerine, ortak projelere ve yenilikçi gelişmelere olanak tanımıştır. Ayrıca, maden suyunun üretiminden son kullanıcıya erişime kadar geçen tüm süreçlerdeki yansımaları hakkında disiplinler arası çalışmalar yürüten tıp, beslenme, işletme ve gıda mühendisliği gibi ilgili tüm alanlardan ulusal/uluslararası uzmanların kongremize katılımı aracılığıyla; dünyamızı ve maden suyu sektörünü sürdürülebilir kılmak adına iş birliği ortamı oluşturulmuştur. Sürdürülebilir gıdaya ulaşım ve teşvik yolunda ortak bir değer yaratma amacıyla kongremizde üretimden pazarlamaya, beslenmeden gastronomideki kullanıma, kaynakların korunmasından, sürdürülebilirlik çalışmalarına ve nesiller boyu maden suyu tüketiminin önemine kadar birçok konu incelenmiştir.

 

Sürdürülebilir kalkınma için; iklim değişikliği ve etkileri ile mücadele için farkındalık yaratmayı, sağlıklı ve kaliteli yaşamı her yaşta güvence altına almayı amaçlamaktayız. Karbon emisyonlarını düşük seviyede tutabilmek adına son kongremizin ikinci günkü oturumları çevrimiçi gerçekleştirilmiş olup, kongre hazırlık ve etkinlik sürecinde ortaya çıkan karbon emisyonlarını hesaplayıp dengeleyerek “Karbon Nötr” bir etkinlik olması sağlanmıştır.

 

Kongrelerimiz sayesinde aroma üreticileri ile maden suyu üreticilerinin birlikte çalışması, ithal aromaların yerini yerel aromaların alması ve aromaların ihracatı sayesinde tedarik zinciri daha efektif bir konum almaktadır. Pandemide küresel ölçekte yaşanan tedarik problemleri göz önünde bulundurulduğunda, birlikte hareket etmenin sunduğu katkıyla tedarik zincirinde yaşanan aksamaların önüne geçilmesi mümkün hale gelmektedir.

 

Kongrenin tamamı kayıt altına alınmakta olup hem YouTube platformu, hem de kongrenin resmi internet sitesi üzerinden izlenebilmektedir. Ek olarak, geliştirilen “Sanal Gerçeklik (VR)” uygulamasıyla maden suyunun önemi kongre esnasında paydaşlarımız ve katılımcılarımızla paylaşılmıştır. VR modülü ve gelişen uygulamalarla iletişim köprüleri kurabilmeyi, kurulu köprüleri genişletmeyi ve bu bağlamda küçük yaş gruplarına da ulaşabilecek altyapıya sahip olunmuştur. Kongre bildiri kitabı da hazırlanmış olup kongre web sitesi üzerinden erişime açılarak tüketiciler açısından bilgilere ulaşım kolaylaşmış olacaktır.

 

Bakanlıkların, kamu kurum/kuruluşlarının, özel sektör temsilcilerinin, akademisyenlerin ve sivil toplum kuruluşlarının katılımlarıyla gerçekleştirilen Maden Suyu Kongrelerimiz TÜBİTAK MAM Türkiye Gıda İnovasyon Platformu (TÜGİP), Türkiye Maden Suyu Üreticileri Derneği, Türkiye Kimya Derneği, Kimyagerler Derneği ve pek çok üniversitemiz tarafından desteklenmekte olup, düzenli aralıklar ile gerçekleşmeye devam edecektir.

 

4. Uygulama ve Yürürlük:

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikamız, ………..… tarihinde KIZILAY İçecek Genel Müdürü onayı ile yayımlanmıştır. Söz konusu politika, yılda en az bir kez olmak üzere, güncel gereksinimler ve faaliyet koşullarımızdaki değişiklikler odağında Sürdürülebilirlik Komitemiz tarafından düzenli olarak gözden geçirilmektedir. Gerekli görülen güncellemeler/revizyonlar, Sürdürülebilirlik Komitemizin önerisiyle KIZILAY İçecek Genel Müdürü tarafından onaylanarak yürürlüğe girmektedir.

 

KIZILAY İçecek Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikamız, kurumsal web sitemiz aracılığıyla tüm paydaşlarımızın, ayrıca kurumsal intranet sitemiz/QDMS üzerinden tüm çalışanlarımızın erişimine sunulmaktadır.

 

 

Çerezlerin Kullanımı
Kişisel verilerinizin Kızılay İçecek tarafından işlenme amaçları hakkında daha detaylı bilgi için Çerez Politikası Aydınlatma Metni’ni okumanızı tavsiye ederiz.
ÇEREZLERİ ONAYLA