Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

KIZILAY İÇECEK RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI

1. AMAÇ

Bu Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası (“Politika”)’nın amacı, KIZILAY İçecek Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak rüşvet ve yolsuzlukla mücadele konusundaki ilke ve uygulamaların çerçevesini ortaya koymak ve açık/net bir şekilde iletişimini sağlamaktır. Bu politika ile yasal düzenlemeler, etik ve mesleki ilkeler ve 2022 yılı itibariyle imzacı üye olduğumuz “BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC) (2000)” rehberliğinde evrensel hukuk kurallarına uyum içerisinde rüşvet ve yolsuzluk risklerini belirlemeyi, azaltmayı ve yönetmeyi hedefliyoruz.

 

İşbu Politika aynı zamanda KIZILAY Yatırım Etik İlkeler ve Çalışma Kuralları, KIZILAY İçecek politikaları ve Kurumsal Değerlerimiz ile bütünlük içerisinde olup kendi operasyonlarımız ve tüm değer zincirimiz boyunca uygulanmaktadır. Şirket içi uygulamalarımız, söz konusu KIZILAY İçecek Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası’nı ve KIZILAY Yatırım Etik İlkeler ve Çalışma Kurallarımızı referans alır.

 

2. KAPSAM

Faaliyet gösterdiğimiz bölgelerdeki çalışanlarımız ve yöneticilerimiz, bu Politika’ya uygun hareket etmekle, KIZILAY İçecek’in ilgili prosedürlerini ve kontrollerini bu Politika’daki gereklilikler doğrultusunda uygulamakla ve desteklemekle yükümlüdür. Mal veya hizmet temini ilişkisi içerisinde bulunduğumuz tüm İş Ortakları’mızdan da bu Politika’da yer alan ilke ve esaslara, ilgili taraf ve işleme uygulanabilir olduğu ölçüde uyumlu davranmalarını bekliyor ve bunu sağlamak için gerekli adımları atıyoruz.

 

3. TANIMLAR

“BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact)” a) insan hakları, b) çalışma standartları, c) çevre ve d) yolsuzlukla mücadele alanlarında belirlenen 10 ilkeden oluşmaktadır. Bu ilkeler, şirketlerin sürdürülebilirlik ve risk yönetimi hedeflerine ulaşmalarında yol gösterici olup, artan verimlilik, çalışan bağlılığı, marka bilinci ve yeni pazarlara erişime katkı sağlamaktadır.

 

Çıkar Çatışması: Çalışanların sorumlusu oldukları görevlerini tarafsız olarak gerçekleştirmelerini engelleyen ya da engellediğine yönelik algı oluşturabilecek çıkarlara sahip olunmasını ifade eden her türlü maddi ve manevi menfaattir.

 

Etik Kurul: Etik Kurul, KIZILAY Yatırım CEO’suna bağlı olarak çalışan ve “KIZILAY Yatırım Etik İlkeler ve Çalışma Kuralları” kapsamında etik kuralların ihlal edildiğine dair şikâyet ve bildirimlerin olması durumunda alınacak aksiyonlara karar veren kuruldur.

 

Hediye: Çalışanın tarafsızlığını, performansını, kararını veya görevini yapmasını etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan, ekonomik değeri olan ya da olmayan, doğrudan ya da dolaylı olarak kabul edilen her türlü eşya ve menfaattir.

“İş Ortakları” tedarikçi, müşteri, yüklenici ile her türlü temsilci, taşeron ve danışmanları ve KIZILAY İçecek’in iş yaptığı kurum/kuruluşlar ve diğer üçüncü tarafları kapsamaktadır.

 

Rüşvet: Bir kişinin görevinin ifası ile ilgili bir işi yapmak, yapmamak, yaptırmamak, hızlandırmak, yavaşlatmak gibi doğrudan veya aracılar yoluyla görevin gereklerine aykırı veya olağan iş akışının dışında, bir eylemi gerçekleştirmesini sağlamak amacıyla, karşı taraftan sözlü/yazılı anlaşma çerçevesince, kendisine ya da bunu talep eden tarafa ya da göstereceği bir başka kişiye, doğrudan veya dolaylı olarak, maddi veya manevi fayda sağlamasıdır.

 

Yolsuzluk: Sahip olunan görev ve yetkilerin yasalara uygun olarak yerine getirilmesinden uzaklaşılarak, doğrudan veya dolaylı yoldan maddi veya manevi kazanç sağlamak amacıyla kötüye kullanılmasıdır.

 

4. İLKE VE ESASLAR

KIZILAY İçecek olarak faaliyetlerimizi etik değerlerimizle uyumlu bir şekilde yürütmeyi ilke edindik. “KIZILAY Yatırım Etik İlkeler ve Çalışma Kuralları” dokümanımız, şirketimizin temel etik davranış kurallarını düzenlemekte olup, KIZILAY Yatırım ve iştiraklerinin ulusal ve ulusötesi yasalara ve etik standartlara uygun olarak gelişmesini sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Etik Kurallarımız gereği, KIZILAY İçecek tarafından işbu Politika’da yer alan ilke ve esaslara tam uyum hedeflenmektedir; amacı ne olursa olsun rüşvet ve yolsuzluk eyleminin hiçbir biçimine tolerans gösterilmemektedir. İşbu KIZILAY İçecek Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası da bu konuya verilen önemin bir gereği olarak hayata geçirilmiştir.

 

Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele konusunu etik ilkelerimizin en önemlileri arasında görüyor ve bütün İş Ortakları’mızdan da bu ilkelere ve KIZILAY İçecek Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası’na uygun hareket etmelerini bekliyoruz. Tüm İş Ortakları’mızla yaptığımız sözleşmelerde rüşvet ve yolsuzlukla mücadele konusunu güvence altına alıyor; bu Politika’da yer alan ilke ve esaslara tam uyum sağlanması, İş Ortakları’mızın çalışanlarının da bu ilke ve esasları içselleştirmesi ve buna uygun davranmasına ilişkin hükümlere yer veriyor ve onları bu konuda teşvik ediyoruz.

 

Rüşvet ve yolsuzluk eylemlerinin gerçekleşebileceği olası risk alanlarına ilişkin başlıca ilke ve esaslarımız aşağıda detaylı olarak belirtilmiştir:

 

4.1. Doğruluk ve Dürüstlük

KIZILAY İçecek tüm faaliyetlerinde doğruluk, şeffaflık ve yüksek iş ahlakı değerlerini her şeyin üzerinde görür; birlikte iş yaptığı tüm taraflardan aynı değerlere uygun olarak hareket etmelerini bekler. Onlara güvenir ve onlardan da KIZILAY İçecek’e güvenmelerini bekler. KIZILAY İçecek herhangi bir iş ilişkisinde bu güven ortamının zedelenmesi veya son bulması ve geri kazanılamaması durumunda ilgili tarafla ilişkisine son verir. Türkiye’nin en güvenilir ve saygın kuruluşlarından biri olarak KIZILAY İçecek, iş ortaklarına, çalışanlarına, tedarikçilerine, rakiplerine, çevreye, topluma ve insanlığa karşı, iş ilişkilerinde karşılıklı güveni zedeleyecek hiçbir davranışta bulunmaz.

A. Doğru ve Tam Kayıt Tutma

KIZILAY İçecek’te, tüm kayıtlarımızın mevzuata uygun şekilde tutulması esastır. Ticari ve mali işlemlere ait belgeler gerçek durumu yansıtmak zorundadır. Amacının dışında kullanılacak hiçbir ödeme yapılamaz ve onaylanamaz.

 

B. Gerekli Tüm Yerlere Doğru Bilgi ve Finansal Raporlar Sunma

KIZILAY İçecek’in tüm hizmet ve işlemlerinde gerek yatırımcılara gerekse müşteriler, tedarikçi ve resmi mercilere karşı mevzuata uygun olarak doğru, eksiksiz ve zamanında bilgi aktarımı yapılır.

 

4.2. Çıkar Çatışmasından Kaçınma

A. Kendi veya Yakınları Lehine İşlem Yapmama

KIZILAY İçecek çalışanları mevcut görevlerinden faydalanarak kendilerine, yakınlarına, ailelerine ve/veya iş ilişkisinde bulunulan üçüncü şahıs ve kurum/kuruluşlara iş sözleşmesi dışında çıkar sağlayamazlar. Kendi adlarına veya yakın akrabaları dâhil üçüncü şahısların adına, KIZILAY İçecek’in önemli temel unsurlarını etkileyebilecek, şirket çıkarlarına ters düşecek işler yürütemezler.

 

Çalışanlarımızın KIZILAY İçecek satın alma ve satış faaliyetleri ile taraf olduğu tüm işlemler ve sözleşmelerden doğrudan ya da dolaylı olarak kişisel kazanç elde etmelerine izin verilmez. Çalışanlarımızdan, iş ilişkilerinde bu bağlamda bir usulsüzlük tespit etmeleri halinde derhal yöneticilerini ve/veya KIZILAY Yatırım Etik Kurulu’nu bilgilendirmelerini bekleriz.

 

B. Hediye Kabul Etme ve Verme

KIZILAY İçecek çalışanlarının yanlı kararlar vermelerini sağlayacak, davranışlarını etkileyebilecek, işin gidişatına uygun olmayan, ayrıcalık veya yarar sağlamaya yönelik hediye ya da menfaat kabul etmemesi; üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlara bu tarz etkiler oluşturabilecek hediye veya menfaat sağlama yönünde hiçbir girişimde bulunmaması esastır. Çalışanlarımız alt işverenlerden, tedarikçilerden, danışmanlardan veya müşteriler gibi benzeri konumda olanlardan karşılıksız veya ödünç niteliğinde para kabul edemez. Ayrıca, seyahat giderlerini, etkinlik harcamalarını ve benzeri ödemelerini de karşı tarafa ödetemez. Çalışanlarımızın, görevlerini yaparken taraflı davranmalarını, doğru karar almalarını etkileyecek düzeyde parasal değeri olan hediye vb. alması yasaktır.

 

Çalışanlarımız; alınan hediyeler işletme iş yapma amacına uygun, kanun ve yönetmeliklere ters düşmeyecek nitelikte, hediyenin dış paydaşlar tarafından öğrenildiği takdirde şirket imaj ve itibarını zedelemeyecek olması koşulu ile aşağıda belirtilen ve çerçevesi çizilmiş hediyeleri alabilir ve/veya verebilirler.

 • Şirket promosyon malzemelerini, herhangi bir menfaate hizmet etmeksizin belli paylaşımlarda bulundukları İş Ortakları’na, arkadaşlarına, kişisel kullanımlarına yönelik olarak onay alarak verebilir veya kullanabilirler.
 • Şirket üst yönetimi tarafından müşteri, bayi ve iş ilişkisinde bulunulan diğer üçüncü kişilere verilecek hediye ve promosyon malzemelerinin neler olabileceği belirlenerek onaylanır. Onaylanan bu hediye ve promosyon malzemelerinin dağıtımı için ayrıca izin almaya gerek yoktur.

 

C. Kişisel Yatırımlar veya İşlemler

KIZILAY İçecek, çalışanlarının kendi yatırımlarını istedikleri gibi yönlendirme hakkına saygı gösterir ve kişisel yaşamlarına karışmak istemez. Ancak, çalışanlarından kendi çıkarları ile kuruluş çıkarlarının çatışmamasını ve bu yönde izlenim oluşturacak işlemleri önlemelerini bekler. Olası ihlallere örnekler aşağıda sıralanmıştır; fakat, örnekler sadece bunlar ile sınırlandırılamaz;

 • Çalışanlarımızın veya birinci derece yakınlarından herhangi birinin tedarikçi veya rakip firmalarda önemli bir hisseye sahip olması,
 • Çalışanlarımızın veya birinci derece yakınlarından herhangi birinin kuruluşumuzun sağladığı imkân ve fırsatlardan yararlanarak kişisel kazanç sağlaması veya sağlanmaya çalışması,
 • Çalışanlarımızın veya aile fertlerinden herhangi birinin herhangi bir tedarikçi, rakip veya müşteri firmasından ücret veya komisyon alması ya da haksız maddi kazanç temin etmesi,
 • Şirket mahrem bilgilerinin çalışanlar veya birinci derece yakınları arasında paylaşılarak, fayda veya gelir elde edilmesi.

 

D. İkinci Bir İşte Çalışma

Çalışanlarımız mesai saatleri içinde herhangi bir ek iş yapamaz. Mesai saatleri dışındaki ek işi, yerine getirmekten sorumlu olduğu görevlere olan motivasyonunu veya genel performansını etkilememelidir. Ayrıca, tedarikçi veya müşteri firmasında ikinci bir işe girilmesi etik olarak doğru değildir ve kabul edilemez. Her ne durumda olursa olsun, KIZILAY İçecek gizlilik politikaları geçerlidir.

 

E. Şirket Hisse Senetlerini Alım Satım Politikası

Çalışanlarımızın şirket hisse senetlerini alıp satarken konuya ilişkin yasal düzenlemelere ve şirketin dâhilî prosedürlerine uygun davranmaları, çıkar çatışmasından uzak durmaları zorunludur.

 

F. Siyasi Faaliyetler

Çalışanlarımızın Türkiye Cumhuriyeti tarafından legal olarak kabul edilmiş herhangi bir politik veya toplumsal etkinliğe katkıda bulunma kararı tamamen kişiseldir. Bu tür girişimler, bütün sorumluluk ve sonuçlarıyla birlikte kişisel bir süreç olarak yapılmalıdır ve herhangi bir şekilde kuruluşumuz adına hareket edildiği imajı oluşturulmamalıdır. Çalışanlarımız normal mesai saatleri içerisinde siyasi faaliyet yürütemezler ve bu amaçla şirketlerimizin adını, şirketlerimizdeki pozisyon ve unvanlarını, kuruluş kaynaklarını kullanamazlar.

 

G. Rüşvet, Suistimal ve Görevi Kötüye Kullanma

Faaliyet gösterdiğimiz sektör/ülke ve iş alanlarında her ne ad ile olursa olsun rüşvet ve/veya komisyon alınması/verilmesi, hileli davranış ya da haksız kazanç sağlayacak her türlü yasa ve ahlak dışı faaliyette bulunulmasından imtina ederiz. Hiçbir çalışanımız, doğrudan veya dolaylı olarak, haksız menfaat elde etmek amacıyla, iş ilişkisi içerisinde olunan herhangi bir kişiye, para veya değeri olan herhangi bir şey teklif ve taahhüt edemez, veremez veya para ya da değeri olan herhangi bir şeyin verilmesine aracılık edemez. Çalışanlarımız rüşvet, yolsuzluk, görevi kötüye kullanma gibi etik dışı davranışlardan özenle kaçınmalıdır. Çalışanlarımızın sorumlu oldukları iş ilişkilerinde; bu konudaki ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun davranmaları, bunları ihlal eden taraflarla bilerek iş birliği içerisine girmemeleri, etik ilkelere aykırı, hileli ve yanlış yollardan kaçınmaları zorunludur.

 

4.3. KIZILAY İçecek Varlıklarının Korunması ve Veri Gizliliği

A. Kurum Varlıklarının Korunması

Çalışanlarımız, fikri mülkiyet hakları, teknoloji, bilgisayar donanımı ve destekleri, yazılım, gayrimenkul varlıklar, makine ve aletler, ham madde, şirket araçları ve nakit defterler dâhil olmak üzere KIZILAY İçecek’in tüm aktif varlıklarının ve kaynaklarının uygun biçimde kullanılmasından sorumludur.

 

KIZILAY İçecek’in ekipmanları, sistemleri, olanakları ve varlıkları sadece şirketin işlerini yürütmek veya yönetim tarafından izin verilen amaçlar için kullanılır. Şirketçe yayınlanan yönetmeliklerde aksi hüküm olmadıkça çalışanlarımızın, şirket varlıklarını kişisel amaçlarla veya şirket haricinde herhangi bir kişinin yararına kullanmalarına izin verilmez.

 

Çalışanlarımızdan şirket varlıklarını, kurumsal ilkelere ve yönetmeliklere uygun şekilde kullanmalarını bekleriz. Bu varlıkların yetkili olmayan üçüncü şahıslar tarafından kullanımını veya zarar görmesini önleyecek tedbirler alırız.

 

B. Bilgi Teknolojileri Kaynaklarının Kullanımı

KIZILAY İçecek’in bilgi teknolojileri kaynakları; şirketin sahibi olduğu, finansal kiralama yapılan ya da kiralanan tüm bilgisayar donanımlarını içerir. Söz konusu donanımlar; her türlü yazılım, kişisel bilgisayar, taşınabilir bilgisayar cihazları, ağ sunucuları, internet erişimi, intranet ve e-posta erişim cihazlarını kapsar.

 

KIZILAY İçecek bilgi teknolojileri kaynakları tümü, bu kaynaklar kullanılarak yaratılan, saklanan veya iletilen bilgiler, KIZILAY İçecek mülkiyetindedir. Çalışanlarımız bu kaynakları iş amaçları için, yasalara ve şirket yönetmeliklerine uygun bir şekilde ve sorumlulukla kullanır, korur ve yetkili olmayan kişilerin bu kaynaklara erişmemesi için gerekli tedbirleri alır.

 

C. Gizli Bilgi ve Gizli Bilgilerin Korunması Esasları

KIZILAY İçecek’te ticari bilgiler, teknik veri, mali veri, üretim verileri, müşteri bilgisi, kişisel bilgiler, ürün bilgileri, ekipman ve uygulama bilgileri, teknik formül ve çizimler, sistem ve program bilgileri, satın alma bilgileri, mühendislik bilgileri, yönetmelikler, iş planları ve bunlarla kısıtlı olmamak üzere şirketin kamuya açıklamadığı tüm bilgiler gizli olarak adlandırılmaz fakat gizlidir.

 

Çalışanlarımız işlerini yaparken eriştikleri tüm gizli bilgi-belgeleri korurlar. Eriştikleri gizli bilgiyi sadece şirket için yaptıkları işin faydasına yönelik olarak, yasal ve etik kurallar çerçevesinde kullanırlar. Herhangi bir nedenle ya da kişisel çıkarları veya şirket dışında birinin çıkarı için, kamuya açıklanmamış bilgileri asla üçüncü taraflarla paylaşamazlar. İşten ayrılsalar dahi, şirkete ait yukarıda belirtilen her türlü gizli bilgi ve belgeyi doğrudan veya dolaylı olarak, şirketin yazılı iznini almadan kendileri veya üçüncü şahısların menfaati için sözlü ya da yazılı olarak kullanamaz ve kullandıramazlar.

 

Çalışanlarımızdan, her türlü bilgi teknolojileri kaynakları ve elektronik haberleşme araçlarını kullanırken bahsi geçen veri gizliliği ve güvenliği hususlarında azami derecede dikkatli olmalarını bekleriz. Gizli bilgilerin yetkisi olmayan kişilerin eline geçmemesi veya dışarıya sızmaması için gerekli önlemlerin alınması hususunda çalışanlarımızın şirket politika ve talimatlarına istisnasız uymasını isteriz.

 

D. Fikri Mülkiyet Hakları

KIZILAY İçecek’e ait marka, patent vb. fikri haklar, telif hakları, her türlü yenilik dâhil çalışanlarımızın yazdığı, bulduğu, geliştirdiği, yaptığı veya uygulamaya döktüğü veri tabanı basılı iletişim malzemeleri, süreçler, reklam, ürün ambalajı ve etiketler ile planlar (pazarlama, ürün, teknik), ürün tasarımları, yöntem bilgisi ve bunlarla sınırlı kalmamak şartıyla her türlü bilgiyi kapsamaktadır.

 

Çalışanlarımızın bünyesinde bulunduğu sırada veya görevleri gereği şirket olanaklarını kullanarak oluşturdukları her türlü ürün, tasarım, program vb. yeniliklerin yani fikri mülkiyet haklarının ticari/mali hakları şirkete aittir; hiç kimse şirket aleyhine bu konuda bir hak iddia edemez.

 

Çalışanlarımızdan her türlü yazışma, yazılı malzeme, belge ya da kayıt, özel süreç bilgisi, yönetmelikler, şirketimize ait özel iş akış – gizli olsun ya da olmasın – bilgilerinin KIZILAY İçecek’in mülkü olduğunun ve kurumun bünyesinde kalması gerektiğinin bilincinde olmalarını bekleriz.

 

Çalışanlarımıza, yazılım lisansı, patent ve telif hakları ile ilgili kural ve kanunlara uymalarını şart koşarız ve işlerini yapabilmeleri için gereken bütün yazılımları ve telif haklarını yasal yollardan temin ederiz.

 

4.4. Kamu Görevlileri ve Siyasi Nüfuz Sahibi Kişilerin İşe Alımı ve Bu Kişilerle Etkileşim

KIZILAY İçecek bünyesindeki istihdam kararları yetkinlik bazlıdır ve bir Kamu Görevlisinin yolsuzluğa teşviki veya usulsüz bir fayda sağlaması amacını taşımamaktadır. Ayrıca, Kamu Görevlileri ve Siyasi Nüfuz Sahibi Kişiler aşağıdaki kriterleri sağlamaları koşulu ile ve KIZILAY İçecek’in meşru ticari amaçlarına hizmet etmek için KIZILAY İçecek’te işe alınabilir veya görevlendirilebilir:

 • KIZILAY İçecek’in kamudan usulsüz fayda elde etmek veya mevzuata aykırı bir eylemin gerçekleştirilmesine karşılık olarak ilgili kişinin işe alındığı algısına yol açmaması,
 • Objektif olarak değerlendirildiğinde, istihdam edilecek kişinin ilgili pozisyon için gerekli ölçütleri karşılayacak niteliklere sahip olması,
 • Maaş veya diğer ücretlerin makul seviyede, işle ve ilgili kişinin mesleki nitelikleriyle uyumlu olması,

 

4.5. Kolaylaştırma Ödemeleri

Devlet kurumlarında gerçekleştirilecek haklı iş ve işlemlerin hızlandırılması ya da sonucunun güvence altına alınması umuduyla hiçbir nakdi ya da gayri nakdi ödeme kesinlikle yapılamaz. Devlete veya idari çalışanlara veya memurlara sunulan hediyeler, hizmetler veya menfaatler, KIZILAY İçecek'i etkileyen konularda devlet veya idari kararları etkileme girişimi olarak yorumlanabileceğinden yasaktır. Bu politika kapsamına giren kişi ve kuruluşların bu tür ödemelerde yer alması hiçbir surette kabul edilemez.

 

4.6. Bağış ve Sponsorluklar

KIZILAY İçecek, yasal olmayan hiçbir faaliyete, toplum içinde herhangi bir ayrımcılığı teşvik edecek projelere, siyasi/dini/etnik içerikli organizasyonlara ve zararlı alışkanlıkları özendirici etkinliklere destek olmaz.

 

Kurumsal sosyal sorumluluk projeleri KIZILAY İçecek’in kurumsal kimliğinin önemli bir parçasıdır ve KIZILAY İçecek olarak yardım amaçlı bağışların yanı sıra bu tür sosyal projelerde yer alınabilir.

 

Her türlü ayni ve nakdi bağış talepleri, kurumsal sosyal sorumluluk projelerine ilişkin öneri ve istekler ile kurumsal destek ve sponsorluk talepleri KIZILAY İçecek İş Geliştirme Direktörü’ne iletilir. Söz konusu taleplerin KIZILAY İçecek stratejilerine uyumu değerlendirildikten sonra görüşler ile birlikte KIZILAY İçecek Genel Müdürü’nün onayına sunulur. KIZILAY İçecek tarafından gerçekleştirilen tüm bağış ve sponsorluklar kayıt altına alınmakta ve kamuoyuna raporlanmaktadır.

 

4.7 Üçüncü Taraflarla İlişkiler

Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele kapsamında, doğrudan çalışanlarımız veya dolaylı olarak KIZILAY İçecek adına faaliyet gösteren temsilci, danışman, distribütör veya başka bir üçüncü kişi temsilci aracılığıyla (toplu olarak “üçüncü kişiler”) olası usulsüz işlemler, yasal bir izlenim oluşturmak için “komisyon” veya “danışmanlık” ücreti veya “sair masraf gideri” açıklaması adı altında hiçbir şekilde gerçekleştirilemez.

 

İş Ortaklarımız ile ticari iş ilişkileri kurduğumuz durumlar aşağıda yer almaktadır:

 • İş Ortağımız üzerinde rüşvet ve yolsuzlukla mücadele kapsamında gerçekleştirilen Üçüncü Taraf Durum Tespiti sürecinin olumlu bir şekilde tamamlanması,
 • Rüşvet ve yolsuzlukla mücadeleye uyum sağlanması için gereken hükümlere, İş Ortakları’mız ile imzalanan sözleşmelerde yer verilmesi,
 • İşlemin gerçek niteliğinin gizlenmesinin amaçlandığı yönünde bir algıya sebebiyet verilmemesi için imzalanan sözleşmelerde olağandışı hükümlere ve piyasa koşullarının oldukça üstünde yer alan ödeme şartlarına yer verilmemesi gerekir.

 

İç denetim faaliyetlerimiz kapsamında, satın alma işlemlerimizin piyasa koşullarına göre makul olup olmadığı hususunu denetliyoruz.

 

4.8. Adil Rekabet

KIZILAY İçecek, Avrupa Birliği ve KIZILAY İçecek’in ortak iş yaptığı her bir ülkede yürürlükte olan rekabeti düzenleyen kural ve kanunlara tam olarak uymaktadır. Adil rekabet kuralları ve yasaları, fiyatları, bölgeleri, pazar paylarını veya müşterileri içeren rakipler arasında yazılı ya da yazılı olmayan anlaşmaları, planları, düzenlemeleri, programları yasaklar. Bunun sonucunda KIZILAY İçecek çalışanlarının, KIZILAY İçecek rakipleriyle bu tür anlaşmalar yapması yasaktır. Ayrıca, rakiplerin üye olduğu profesyonel bir derneğe katılmak, uygun Bölüm Müdürünün ve KIZILAY İçecek Genel Müdürü’nün onayını gerektirir.

 

5. EĞİTİM

Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele konusunda çalışanlarımızın ve İş Ortakları’mızın farkındalık ve yetkinliğinin arttırılması ve işbu Politika’da yer alan ilke ve esasların özümsenmesine yönelik yüz yüze eğitimler ve e-öğrenme uygulamaları

 

6. POLİTİKA İHLALLERİ VE YAPTIRIMLAR

Tüm çalışanlarımız ve İş Ortakları’mız, işbu Politika’da yer alan ilke ve esaslara, ilgili ulusal/uluslararası yasal düzenlemelere ve yürürlükteki tüm rüşvet ve yolsuzlukla mücadele kanunlarına uygun hareket etmekle yükümlüdürler. Çalışanlarımız, bu Politika maddelerine uyum ve aykırı hareketin sonuçlarını kabul ettiklerini beyan eden bir belge imzalar.

 

Bu Politika’da yer alan ilke ve esaslara aykırı olan ihlal ve şüpheli durumların tespiti halinde ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekirse işten ayrılmalarının istenmesi derecesine varabilecek çeşitli disiplin yaptırımları uygulanabilir. Disiplin yaptırımları, uygunsuz davranışları ve kuralları bozmaya neden olan fiilleri onaylayan, yönlendiren veya bu konularda bilgi sahibi olup gerekli bildirimi uygun şekilde yapmayan kişilere de uygulanacaktır.

 

Çalışanlarımızın veya İş Ortakları’mızın işbu Politika’da yer alan ilke ve esasların ihlalini ihbar etmesi, bir rüşvet ya da yolsuzluk olayına katılmayı reddetmesi ya da gelecekte karşılaşılması muhtemel rüşvet ve yolsuzluk eylemleri hakkında endişelerini dile getirmesi sebebiyle herhangi bir kötü muameleye maruz kalması söz konusu değildir.

 

Şikâyet Mekanizması

 • Tedarik zinciri uygulamalarında rüşvet ve yolsuzlukla mücadeleye ilişkin ulusal/uluslararası yasal gerekliliklerin tüm çalışanlarımız ve İş Ortakları’mızca sağlandığını izlemek ve korumak için sözleşmeler yoluyla düzenlemeler yapıyor ve iştiraki olduğumuz KIZILAY Yatırım bünyesindeki mevcut ihbar/şikâyet hattı mekanizmalarımızı etkin kullanıyoruz.

 

 

7. UYGULAMA VE YÜRÜRLÜK

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikamız, ………… tarihinde KIZILAY İçecek Genel Müdürü onayı ile yayımlanmıştır. Söz konusu politika, yılda en az bir kez olmak üzere, güncel gereksinimler ve faaliyet koşullarımızdaki değişiklikler odağında “KIZILAY Yatırım Etik Kurulu” tarafından düzenli olarak gözden geçirilmektedir. Gerekli görülen güncellemeler/revizyonlar, “KIZILAY Yatırım Etik Kurulu” önerisiyle KIZILAY İçecek Genel Müdürü tarafından onaylanarak yürürlüğe girmektedir. KIZILAY İçecek Genel Müdürü bu Politika’ya uyumun sağlanması ve iyileştirmeler kapsamında olası ihlal ve şüpheli durumların düzenli takibinin sağlanmasından en üst düzeyde sorumludur.

 

Politikanın dili ile faaliyetlerimiz arasında bir çatışma olduğuna inanan, bu politika hakkında soruları olan veya bu politikanın potansiyel bir ihlalini gizli olarak bildirmek isteyen herhangi bir çalışanımız, bu soru ve endişelerini “KIZILAY Yatırım Etik Kurulu”na (kurul üyelerinden birine) iletebilmektedir. “KIZILAY Yatırım Etik Kurulu” sekretarya görevini KIZILAY Yatırım İnsan Kaynakları Grup Direktörlüğü yürütür. Konu bazlı olarak KIZILAY İçecek Genel Müdürü veya ilgili yöneticisi Etik Kurula davet edilebilir.

 

Ayrıca, bu Politika’ya uyumun sağlanması ve iyileştirmeler kapsamında olası ihlal ve şüpheli durumların düzenli takibinin sağlanması için mevcut ihbar/şikâyet mekanizmamızı etkin kullanıyor, mal/hizmet temin ettiğimiz İş Ortakları’mızın iş süreçlerini insan hakları yönünden uluslararası kuruluşlara verdiği taahhütler kapsamında değerlendirmesi için çaba gösteriyoruz. Söz konusu insan hakları konularında riskleri ve etkileri önleme ve/veya azaltma yollarının üzerinde anlaşmak amacıyla İş Ortakları’mız ile sürekli etkileşim içerisinde oluyoruz.

 

İşbu Politika ile ilgili geri bildirimler ve olası Politika ihlalleri ve uyumsuzluklar “KIZILAY Yatırım

Etik Kurulu”na kapalı zarf ile etik bildirim form ve eklerinin iletilmesi yolu ile veya elektronik posta (etikkurul@kizilay.com.tr) yolu ile bildirilebilir. İş süreçlerimizde potansiyel rüşvet ve yolsuzluk risklerini önleyecek etkin iç kontrol mekanizmaları bulunmaktadır.

 

KIZILAY İçecek Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikamız, kurumsal web sitemiz aracılığıyla kamuya açık bir şekilde tüm paydaşlarımızın, ayrıca kurumsal intranet sitemiz/QDMS  üzerinden tüm çalışanlarımızın erişimine sunulmaktadır.

 

Çerezlerin Kullanımı
Kişisel verilerinizin Kızılay İçecek tarafından işlenme amaçları hakkında daha detaylı bilgi için Çerez Politikası Aydınlatma Metni’ni okumanızı tavsiye ederiz.
ÇEREZLERİ ONAYLA