Su Politikası

Su Politikası

KIZILAY İÇECEK SU POLİTİKASI

Amaç ve Kapsam:

KIZILAY İçecek Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak, iş stratejilerimizin merkezine sürdürülebilirliği alarak, ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamayı, operasyonel faaliyetlerimizden kaynaklanan ekonomik, çevresel ve sosyal etkileri ve buna bağlı riskleri azaltmayı, paydaşlarımız için kalıcı değer yaratmayı ve gelecek nesillere sürdürülebilir bir dünya bırakmayı taahhüt ediyoruz. Bu kapsamda hazırladığımız “KIZILAY İçecek Su Politikası”, değer zincirimiz boyunca su kaynaklarının etkin ve verimli kullanımına öncülük eden temel ilke ve esasları içermektedir.

İlke ve Esaslar:

KIZILAY İçecek Su Politikası’nda yer alan ilke ve esaslar aşağıda sunulmaktadır:

1.Sorumlu Üretim: Sağlıklı içecekler sektöründe lider içecek şirketi olma vizyonumuz ve sürdürülebilir yatırımlarımız ile hem yeşil dönüşüm odaklı bir büyüme stratejisi benimsiyoruz hem de operasyonel faaliyetlerimizden kaynaklanan suyla ilgili etkilerimizi ve risklerimizi ürünlerimizin yaşam döngüsü boyunca azaltarak çevreye ve topluma duyarlı, sorumlu üretim gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

2. Yasal Mevzuat: Faaliyetlerimizi ulusal/uluslararası çevre standartlarına ve yasal mevzuata uyumun da ötesinde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

3. Çevre Yönetim Sistemi, Risk ve Fırsatlar: Operasyonel faaliyetlerimizi sürdürürken çevresel performansımızı takip ediyoruz ve iyileştirmek için ISO 14001:2015 Standardı doğrultusunda çevre yönetim sistemleri oluşturuyoruz. Su yönetimine ilişkin risk ve fırsatlarımızı ISO 14001:2015 kapsamında ve kurumsal risk yönetimi süreçlerimiz ile entegre şekilde tanımlıyor, gözden geçiriyor ve raporluyoruz.

4. Operasyonel Faaliyetler: Tüm çalışanlarımızın katılımıyla ve tedarik zincirini de içine alacak şekilde su stresi yüksek faaliyet ve üretim alanlarının belirlenmesi, kaynak bazında su kullanım miktarının (su çekiminin) ve deşarj edilen atıksu miktarının azaltılması, mevcut atıksuyun mümkün olan en yüksek standartlarda arıtılması, su kalitesi izleme sistemlerinin iyileştirilmesi, suyun geri kazanılarak yeniden kullanımının (su kullanım verimliliğinin) arttırılması, bu sayede su performansımızın iyileştirilmesi için çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

5. Tedarik Zinciri: Tedarikçilerimizi su kaynaklarının korunması, su kalitesinin izlenmesi, su kullanımının yaratacağı etkilerin değerlendirilmesi, atık su arıtma ve su geri dönüşüm uygulamalarını iyileştirme hususlarında teşvik ediyoruz.

6. Değer Zinciri: Değer zincirimiz boyunca arazi ve su kullanımımızın insan haklarına olası etkilerinin bilincinde olarak, bu konuyu özel politika ve uygulamalarla ele almayı, Entegre Yönetim Sistemleri ve Sürdürülebilirlik Politikalarımıza ve KIZILAY Yatırım Etik İlkeler ve Çalışma Kurallarımıza paralel olarak, değer zincirimiz boyunca su kaynaklarının etkin kullanımı ve kirliliğin önlenmesi ile çevreye ve sağlığa verilen zararı azaltmak için çalışmalar yürütüyoruz.

7. Suya Erişim: Toplumun su kaynaklarına ve güvenli içme suyuna olan erişimine ve uygun sanitasyon ile ekosistemlerin ve toplumların korunmasına özen gösteriyoruz.

8. Havza Yönetimi ve Kurumsal Vatandaşlık: Faaliyet gösterdiğimiz bölgelerdeki su havzalarında yer alan su kaynaklarının korunması için uzun vadeli kaynak koruma planları hazırlamakla yetinmiyor, hem proaktif ve yenilikçi faaliyetler gerçekleştirerek hem de çevre dostu ve yenilikçi teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını destekleyerek, tüm paydaşlarımız nezdinde sorumlu kurumsal vatandaş olarak kabul görmeyi hedefliyoruz.

9. Toplumsal Katılım: Sadece çalışanlarımızın değil, tedarikçilerimizin, müşterilerimizin ve tüm paydaşlarımızın çevrenin ve su kaynaklarının korunması ve suyun sürdürülebilirliği konularındaki farkındalıklarının artırılmasını ve kapasitelerinin geliştirilmesini hedefliyoruz. Çevresel sorumluluğu arttıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek veriyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz toplulukların aktif üyesi olarak, yerel paydaşlarla ortaklaşa su kaynakları eğitimi ve bilinçlendirme kampanyaları yürütüyoruz.

10. Kolektif Eylemler: İlgili paydaşlarımızla (bölgesel/yerel düzeydeki sivil toplum kuruluşları, ulusal/bölgesel/yerel yönetimler ve kamu makamları vb.) iş birliği yaparak ve ulusal/uluslararası su girişimlerine katılım sağlayarak su yönetiminin bütüncül bir şekilde desteklenmesine katkı sağlıyoruz.

11. Kamu Politikaları: Maden suyu sektörünün rolünü ve sorumluluğunu açıkça ortaya koyarak, suyun sürdürülebilirliği konusunda ulusal ve uluslararası ilan edilmiş politika ve düzenlemeleri destekliyoruz. Küresel ve yerel politika tartışmalarında suyun sürdürülebilirliğinin savunucusu olmayı ve sektörel bazda politika belirleyici konuma erişmeyi hedefliyoruz.

12. Paydaşlarla Etkileşim: Operasyonel faaliyetlerimizden kaynaklanan sucul riskleri ve etkileri önleme ve/veya azaltma yollarının üzerinde anlaşmak amacıyla paydaşlarımız ile sürekli etkileşim içerisinde oluyoruz.

13. Süreç Takibi: Değer zincirimiz boyunca su yönetimine ilişkin riskleri ve etkileri önlemek ve/veya azaltmak için yıllık hedefler/amaçlar belirliyor, zaman içerisinde ilerlemeleri takip ediyoruz (kurum içi ve kurum dışı programlar ve denetimler ile).

14. Şeffaflık: KIZILAY İçecek olarak, 2022 yılı itibariyle imzacı üye olduğumuz “BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC) (2000)” ve “UNGC CEO Water Mandate” kapsamında işbu politika beyanımıza ilişkin çevresel performansımızı, su yönetimine ilişkin stratejimizi, hedeflerimizi, eylemlerimizi, yatırımlarımızı ve iyileştirme alanlarını her sene GRI 2021 Standartlarıyla uyumlu Sürdürülebilirlik Raporumuzda şeffaf bir şekilde yayınlayacağımızı taahhüt ediyoruz.

 

Uygulama ve Yürürlük:

Su Politikamız, ………..… tarihinde KIZILAY İçecek Genel Müdürü onayı ile yayımlanmıştır. Söz konusu politika, yılda en az bir kez olmak üzere, güncel gereksinimler ve faaliyet koşullarımızdaki değişiklikler odağında Sürdürülebilirlik Komitemiz tarafından düzenli olarak gözden geçirilmektedir. Gerekli görülen güncellemeler/revizyonlar, Sürdürülebilirlik Komitemizin önerisiyle KIZILAY İçecek Genel Müdürü tarafından onaylanarak yürürlüğe girmektedir.

 

KIZILAY İçecek Su Politikamız, kurumsal web sitemiz aracılığıyla tüm paydaşlarımızın, ayrıca kurumsal intranet sitemiz/QDMS üzerinden tüm çalışanlarımızın erişimine sunulmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çerezlerin Kullanımı
Kişisel verilerinizin Kızılay İçecek tarafından işlenme amaçları hakkında daha detaylı bilgi için Çerez Politikası Aydınlatma Metni’ni okumanızı tavsiye ederiz.
ÇEREZLERİ ONAYLA