Sürdürebilirlik Politikası

Sürdürebilirlik Politikası

KIZILAY İÇECEK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI

Amaç ve Kapsam:

KIZILAY İçecek Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak, iş stratejilerimizin merkezine sürdürülebilirliği alarak, ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamayı, operasyonel faaliyetlerimizden kaynaklanan ekonomik, çevresel ve sosyal etkileri ve buna bağlı riskleri azaltmayı, paydaşlarımız için kalıcı değer yaratmayı ve gelecek nesillere sürdürülebilir bir dünya bırakmayı taahhüt ediyoruz. Bu kapsamda hazırladığımız “KIZILAY İçecek Sürdürülebilirlik Politikası”, düşük karbonlu ekonomiye geçiş ve yeşil dönüşüm vizyonumuz ile uyumlu sürdürülebilirlik faaliyetlerimize öncülük eden temel ilke ve esasları içermektedir.

 

İlke ve Esaslar:

KIZILAY İçecek Sürdürülebilirlik Politikası’nda yer alan ilke ve esaslar aşağıda sunulmaktadır:

1. Yönetim yaklaşımımızı, operasyonel faaliyetlerimizi ve gelecek dönem hedeflerimizi BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, ilgili alt hedefleri ve Avrupa Yeşil Mutabakatı kazanımları ile bütünleştiriyor, uluslararası kurumsal sürdürülebilirlik ilkeleri ve sürdürülebilirlik taksonomileri doğrultusunda çalışarak küresel sürdürülebilirlik standartları ve ESG kriterlerine uyumluluğu sağlıyoruz.

2. Sürdürülebilirlik kapsamındaki tüm çalışmalarımızı üst yönetimimizde doğrudan temsiliyeti ve oy hakkı olan Sürdürülebilirlik Komitemizdeki demokratik karar mekanizmaları aracılığıyla etkin, şeffaf ve katılımcı olarak belirliyor, izliyor ve sürdürülebilirlik odak konularımızdaki aksiyonları alt-çalışma grupları ve görev gücü grupları tarafından gerçekleştiriyoruz.   

3. Küresel ticaret ve finans piyasaları kapsamında uluslararası standartlarda belirlenen raporlama faaliyetlerimizi değer zincirimizde yaygınlaştırmak, ESG kriterleriyle uyumlaştırmak, kurumsal sürdürülebilirlik performansımızı en üst seviyeye taşımak ve uluslararası sürdürülebilirlik standartlarına uyumluluğumuzu sağlamak için dönemsel olarak sürdürülebilirlik raporlaması faaliyetleri gerçekleştiriyor, raporlarımızı aktif iletişim kanalları aracılığıyla paydaşlarımızın değerlendirmesine sunuyoruz.

4. Operasyonel süreçlerimizi 2022 yılında imzacı üye olduğumuz Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact)’nin 10 İlkesi’ne uygun bir şekilde yönetiyoruz.

5. Sürdürülebilirlik performansımızı vizyonumuz, misyonumuz ve değerlerimizle uyumlu bir şekilde en üst seviyeye çıkarmak için çalışıyoruz.

6. Sürdürülebilir yatırımlarımız ile hem yeşil dönüşüm odaklı bir büyüme stratejisi benimsiyoruz hem de operasyonel faaliyetlerimizden kaynaklanan ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerimizi ve risklerimizi azaltarak çevreye ve topluma duyarlı, sorumlu üretim gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

7. Sağlıklı içecekler sektöründe lider içecek şirketi olma vizyonumuz ile ürün kalitesi ve güvenliğini uluslararası standartlar ile güvence altına alırken, tüm paydaşlarımız için uzun vadeli değer yaratmayı, yenilikçi teknoloji ve yöntemlerle Ar-Ge odaklı, sağlıklı, güvenli, katkısız, doğal aromalı, kalorisiz/şekersiz, besin değeri yüksek, sürdürülebilir ürünler geliştirmeyi ve yeşil dönüşüme hazır olmayı hedefliyoruz.

8. “Net-Sıfır Emisyon ve 1,5°C hedefi”miz kapsamında ürünlerimizin karbon ayak izini hesaplayarak yaşam döngüsü analizlerini gerçekleştiriyoruz. Ürünlerimizin iklim değişikliğine etkilerinin azaltılması için karbon-nötrleme çalışmaları yürütüyoruz.

9. Yarattığımız istihdam ve dış ticaret hacmimiz ile maden suyu ve içecek sektörünün sürdürülebilir gelişimine katkıda bulunuyoruz.

10. Paydaş katılımına ve tüketicilerimizin/müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine gereken özeni gösteriyor, tüketici/müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmayı hedefliyoruz.

11. Sorumlu satın alma ilkesini benimseyerek tedarikçilerimizin seçiminde insan haklarına saygılı, adil, dürüst, şeffaf ve tarafsız bir yaklaşım sergiliyoruz.

12. Ürünlerimizin tanıtımında ve pazarlamasında, ilgili mevzuatlara ve etik ilkelere uygun ve ürünlerin pazarlama araçları ile tüketiciye sunulmasında sorumluluk bilinci ile hareket ediyoruz. Ürünlerimizin tümünde gerekli bilgilendirmeleri, ürün paketlerinin üzerindeki etiketler, reklamlar, kurumsal web sitemiz ve sosyal medya aracılığı ile tüketicilerimize sunuyoruz. Tüm yaş grupları için sağlıklı maden suyu tüketimini teşvik ediyoruz.

13. Sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm kavramlarını kurum kültürümüz ile bütünleştiriyor, aynı zamanda tüm değer zincirimize de yaygınlaştırmak için çalışmalar yürütüyoruz.

14. İnsan haklarına saygılı, kapsayıcı, çeşitli, katılımcı, adil ve fırsat eşitliğini savunan yaklaşımlarımızla sadece çalışanlarımızın değil, tedarikçilerimizin, müşterilerimizin ve tüm paydaşlarımızın sürdürülebilirlik konusundaki farkındalığının artmasını hedefliyoruz.

15. Risk yönetimini bütüncül bir şekilde tüm iş süreçlerimize entegre ederek finansal, operasyonel, stratejik, hukuki ve dış kaynaklı her türlü riski değerlendiriyoruz.

16. İklim değişikliğinin ekonomik, çevresel ve sosyal refah üzerindeki etkilerini ve buna bağlı riskleri ve fırsatları dikkate alıyor ve düşük karbon ekonomisine geçişte küresel mücadeleye katkı sağlıyoruz.

17. Ülkemizin 2053 net-sıfır emisyon hedefi, yeşil kalkınma vizyonu ve döngüsel ekonomi ilkeleri doğrultusunda enerji/kaynak verimliliği, yenilenebilir enerji, geri dönüşüm ve geri kazanım yatırımlarımızı artırmayı öngörüyoruz.

18. Tedarik zincirini de içine alacak şekilde su stresi yüksek faaliyet ve üretim alanlarının belirlenmesi, kaynak bazında su kullanım miktarının ve deşarj edilen atıksu miktarının azaltılması ve su kullanım verimliliğinin arttırılması için çalışmalar yürütüyoruz.

19. Sürdürülebilir ambalaj yönetimi kapsamında piyasaya sürdüğümüz ürünlerimizden kaynaklı ambalaj atığı miktarı ile ambalaj malzemelerinin ağırlığının azaltılması ve geri dönüşüm oranının arttırılması hedefiyle çalışırız.

20. Kendi operasyonlarımız ve değer zincirimiz boyunca insan haklarına ve/veya rekabete aykırı davranışlar ile rüşvet ve yolsuzluğa hiçbir şekilde müsamaha göstermiyoruz. İlgili durumlarda söz konusu politikalarımız çerçevesinde hareket ediyoruz.

21. Çalışanlarımızın memnuniyetini gözeterek insan haklarına saygılı, katılımcı, çeşitli, adil ve eşit fırsatlar sunan kapsayıcı bir çalışma ortamı sunuyor ve etik ilkelerimiz gereği her türlü ayrımcılığı kesinlikle reddediyoruz. Adil bir ödüllendirme ve performans sistemi ile çalışanlarımızın başarısına katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Çalışanlarımızın yetenek ve gelişimlerine sürekli yatırım yaparak uzun soluklu iş ilişkileri hedefliyoruz.

22. İş Sağlığı ve Güvenliği alanında ulusal, uluslararası ve sektörel düzenlemeleri benimsiyor, çalışanlarımız için sağlıklı ve güvenli bir işyeri ortamı sağlıyor, düzenli eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri uyguluyor ve gereken tedbirleri alıyoruz.

23. Sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen sosyal sorumluluk projeleri geliştirerek topluma katma değer sağlamayı amaç ediniyoruz.

24. İnsani yardım alanında sürdürülebilir kaynak üretme modeliyle dünyaya örnek olmak için çalışıyoruz. Gelirlerimizin tamamını “iyilik” adına kullanarak ve gönüllülük faaliyetlerine ayırarak, sürdürülebilir ekonomiye ve topluma hem maddi hem manevi açıdan katkı sunuyoruz.

25. Bilgi güvenliği konusundaki yenilikleri ve gelişmeleri yakından takip ediyor ve süreçlerimizi sürekli iyileştiriyoruz. Faaliyetlerimizde ve iş ilişkilerimizde çalışanlarımızın, tüketicilerimizin/müşterilerimizin ve paydaşlarımızın bilgi gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına önem veriyoruz.

26. Sürdürülebilirlik ile ilgili ulusal ve uluslararası inisiyatiflerin çalışmalarını yakından takip ediyor ve bu tür iş birliği platformlarına dahil olmayı önemsiyoruz. Sektör temsilcileri, üniversiteler, kamu kurum/kuruluşları ve sivil toplum örgütleri başta olmak üzere paydaşlarımız ile karşılıklı deneyim paylaşımlarında bulunuyoruz.

27. Sürdürülebilirlik performansımızı kurumsal web sitemiz aracılığıyla tüm paydaşlarımız ile şeffaf bir şekilde paylaşıyor, her türlü görüş ve öneriyi dikkate alıyoruz.

 

 

Uygulama ve Yürürlük:

Sürdürülebilirlik Politikamız, ………..… tarihinde Genel Müdürümüzün onayı ile yayımlanmıştır. Söz konusu politika, yılda en az bir kez olmak üzere, güncel gereksinimler ve faaliyet koşullarımızdaki değişiklikler odağında Sürdürülebilirlik Komitemiz tarafından düzenli olarak gözden geçirilmektedir. Gerekli görülen güncellemeler/revizyonlar, Sürdürülebilirlik Komitemizin önerisiyle Genel Müdürümüz tarafından onaylanarak yürürlüğe girmektedir.

 

KIZILAY İçecek Sürdürülebilirlik Politikamız, kurumsal web sitemiz aracılığıyla tüm paydaşlarımızın, ayrıca kurumsal intranet sitemiz/QDMS üzerinden tüm çalışanlarımızın erişimine sunulmaktadır.

 

 

Çerezlerin Kullanımı
Kişisel verilerinizin Kızılay İçecek tarafından işlenme amaçları hakkında daha detaylı bilgi için Çerez Politikası Aydınlatma Metni’ni okumanızı tavsiye ederiz.
ÇEREZLERİ ONAYLA